Nenosenie rúška nie je ústavné právo a polícia potvrdila, že zaň hrozí pokuta. Zdravotné výnimky boli zrušené

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

V auguste a septembri boli na slovenskom Facebooku zdieľané viaceré verzie príspevku, ktorý nabádal k tomu, aby ľudia nenosili rúška. Súčasťou príspevku bol nepodložený „návod“, ako sa človek môže vyhnúť noseniu rúšok na základe „zdravotnej výnimky“. V prípade, že by si niekto pýtal potvrdenie o diagnóze, opýtaný sa podľa príspevku mohol odvolať na svoje „ústavné právo“ neukazovať „informácie o (…) zdravotnom stave“. V iných príspevkoch sa priamo tvrdilo, že  povinnosť nosenia rúška je protiústavná. Tieto tvrdenia však vyvrátila polícia. Expert na ústavné právo pre AFP povedal, že takéto tvrdenia sú dezinterpretáciou Ústavy. Zdravotné výnimky boli medzičasom zrušené kvôli tomu, že ich ľudia zneužívali

23. augusta 2020 zverejnila používateľka s menom Alexandra Kovacicova Purlantov facebookový status, v ktorom píše: „Možno by niektorí z vás aj nenosili rúšku, len nevedia ako sa brániť prípadným útokom a dotazom napríklad v predajni či na úrade. Mám pre vás typ ako na to. Stačí odpovedať, JA MÁM ZDRAVOTNÚ VÝNIMKU. Ďalej vám povedia nech ukážete papier. A vy im odpoviete, že nemáte povinnosť nikomu ukazovať informácie o svojom zdravotnom stave. A naozaj nemáte, ani predavačom, ani policajtovi ani 'kontrolórovi', skrátka nikomu. Je to vaše ústavné právo. Oni len skúšajú pretože vedia, že vy neviete. Tak už viete ?? …“

Snímka FB príspevku vyhotovená 24. septembra 2020

Podľa našich zistení ho zdieľalo v rôznych podobách viac ako 5700 používateľov FB. Zdieľaný bol aj vo forme snímky obrazovky, napríklad tu alebo tu.

V septembri sa na sociálnych sieťach šírilo aj tvrdenie, že samotná povinnosť nosiť rúško je protiústavná. Používateľka Facebooku s menom Denisa Hnídková zdieľala 24. septembra príspevok, v ktorom tvrdí: „Ak Vás niekto núti nosiť rúško, je to v rozpore s Ústavným zákonom. Povinnosti môže ukladať IBA na základe zákona a v jeho medziach! Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva NIE JE ZÁKONOM! Len nejakým dokumentom vydaným nejakým úradom.“

Snímka FB príspevku vyhotovená 25. septembra 2020

Zdravotná výnimka, ktorú museli zrušiť

Príspevok naráža na výnimku z povinného nosenia rúšok na verejných priestranstvách pre osoby s diagnostikovanými respiračnými či kožnými chorobami, ktorá bola prvýkrát plošne zavedená v opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) 4. júla 2020. 

Toto opatrenie zakazovalo do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov a budov a v prostriedkoch verejnej dopravy osobám bez prekrytia horných dýchacích ciest - výnimku však tvorili okrem detí do 3 rokov či osôb so závažnými poruchami autistického spektra aj osoby „s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou“ a osoby „s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu“.

Táto výnimka bola však zrušená novým opatrením ÚVZ SR, ktoré bolo ohlásené 29. augusta a začalo platiť 2. septembra, keď sa nanovo otvorili školy a začal školský rok. Následne bolo povinné nosenie rúšok opätovne predĺžené ďalším opatrením zo 14. septembra, ktoré je momentálne v platnosti do 1. októbra 2020 (pričom možno očakávať jeho ďalšie predĺženie).

ÚVZ SR na svojej stránke uvádza, že výnimku mnohí zneužívali. V prehľade z 29. augusta sa píše: „K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž.“

Avšak ešte v čase, keď pôvodné opatrenie zo začiatku júla platilo, dementovala dezinformáciu o výnimke z nepravdivého facebookového príspevku aj Polícia SR prostredníctvom FB statusu z 27. augusta. Vo svojom stanovisku polícia tvrdí, že opatrenie „nie je možné obísť“, opierala sa pritom o § 163 a § 164 Trestného zákona, tj. trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

V príspevku polície sa píše: „Povinnosť nosenia rúšok je riadne kontrolovaná a nie je možné ju obísť (…) ak sa budete riadiť ‘radami’ z uvedeného statusu a vďaka nim budete nevedome šíriť COVID-19, budete sa zodpovedať v trestnoprávnej rovine (trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby). (...) Upozorňujeme, že v prípade fyzických osôb, ktoré porušujú nariadenú povinnosť nosiť rúško alebo iný vhodný prostriedok na prekrytie nosa a úst na určených miestach, aj keď nie sú nakazené koronavírusom COVID-19, prichádza do úvahy postih za spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva (pokuta do 1 659 eur)“.

Dezinterpretácia Ústavy

Autorka príspevku argumentuje, že v prípade, že by sa bol niekto dopytoval na „papier“ (potvrdenie) o zdravotnom stave, bolo by ústavným právom každého človeka „neukazovať informácie o svojom zdravotnom stave (…) ani predavačom, ani policajtovi, ani ‘kontrolórovi’“.

To však nie je pravda. Opatrenia ÚVZ SR, ktorými hlavný hygienik Ján Mikas uvoľňuje či sprísňuje pandemický režim, sú všeobecne záväznými právnymi predpismi príslušného orgánu štátnej správy a sú plne v súlade ako s Ústavou SR, tak aj s právnym poriadkom SR. Konkrétne sa riadia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Stanovisko k ústavnosti práva „neukazovať informácie o svojom zdravotnom stave (…)“ poskytol pre AFP Fakty Marek Domin, expert na ústavné právo a docent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa neho je predmetný FB status „ukážkovým príkladom laickej interpretácie (fakticky dezinterpretácie) Ústavy a základných práv a slobôd, ktoré Ústava chráni“.

„Predmetný status má odkazom na ‘ústavné právo’ pravdepodobne na mysli právo na ochranu súkromia (čl. 16 a čl. 19 Ústavy) alebo právo na ochranu osobných údajov (čl. 22 Ústavy). Tak ako takmer všetky základné práva a slobody, ani tieto práva nemajú absolútny charakter. Naopak, majú relatívny charakter, čo v rámci teórie ústavného práva znamená, že tieto práva je možné zákonom obmedziť,“ tvrdí Domin.

Podľa Domina Ústava počíta s výnimkami z nedotknuteľnosti súkromia fyzických osôb: „Ak by naozaj malo platiť, že osoba má právo neposkytovať informácie o svojom zdravotnom stave nikomu a za žiadnych okolností, znamenalo by to popretie garancií ostatných základných práv a slobôd, napríklad aj práva na ochranu zdravia (čl. 40 Ústavy), o ktorého ochranu v prípade povinnosti nosiť rúško ide. Takže žiadne ústavné právo neposkytovať informácie o zdravotnom stave bez akejkoľvek výnimky neexistuje.“

Domin upozorňuje, že rovnako neexistuje ani ústavné právo nenosiť rúško, opatrenia však musia byť primerané. „Povinnosť nosiť rúško predstavuje istú formu zásahu do základných práv a slobôd, napr. osobnej slobody či slobody pohybu (čl. 17 resp. čl. 23 Ústavy). Aj tieto práva sú relatívne, teda obmedziteľné. Akékoľvek ich obmedzenie však musí rešpektovať princíp proporcionality, teda zjednodušene povedané, musí byť primerané. Vzhľadom na existujúcu úroveň poznania z oblasti medicíny/epidemiológie sa zdá, že skutočne ide o obmedzenie primerané, teda súladné s Ústavou.“

Ústavný právnik taktiež vysvetlil, ako Ústava ošetruje ukladanie povinností. Súčasné nariadenia či opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sú vyhlásené v súlade s čl. 13 Ústavy. Ten podľa Domina určuje všeobecné pravidlá pre ukladanie povinností: „Pôvodná formulácia čl. 13 ods. 1 Ústavy znela, že ‘povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd’. V súčasnosti platné a účinné znenie uvádza, že povinnosti možno ukladať, okrem iného, ‘zákonom’ alebo ‘na základe zákona’. Uvedené znamená, že povinnosti môžu byť uložené buď (a) priamo zákonom prijatým Národnou radou SR alebo (b) iným právnym aktom, ktorý bol vydaný na základe splnomocnenia uvedeného v zákone a v rozsahu zákonného splnomocnenia. Z uvedeného teda nevyplýva, že by uloženie každej povinnosti alebo obmedzenia základných práv a slobôd muselo byť odhlasované poslancami vo forme zákona. Postačuje aj právny akt vydaný na základe všeobecného splnomocnenia uvedeného v zákone.“

„Citovaný zákon ÚVZ SR i RÚVZ umožňuje vydávať rôzne opatrenia zamerané na ochranu verejného zdravia, ktoré zo svojej podstaty predstavujú ukladanie povinností a súčasne aj obmedzenie základných práv a slobôd. V prípade týchto opatrení teda ide o právne akty vydané na základe zákona a je teda splnená podmienka, že ide o ukladanie povinnosti ‘na základe zákona’,“ vysvetľuje Domin.

V opatrení ÚVZ SR je uvedené aj odôvodnenie. „Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území SR. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,“ píše sa v ňom.

K 25. septembru 2020 pribudlo na Slovensku 419 nových pozitívne testovaných s ochorením COVID-19 pri vykonaní 5540 testov, pričom sedemdňový priemer denných prírastkov je za ostatný týždeň na úrovni 229 prípadov.

Snímka grafu zo stránky korona.gov.sk vyhotovená 25. septembra 2020

V posledných týždňoch rastie taktiež podiel pozitívne testovaných. Vo štvrtok 24. septembra malo až 7,56% vykonaných testov pozitívny výsledok.

Snímka grafu z Denníka N vyhotovená 25. septembra 2020

O ďalších dezinformáciách spojených s nosením rúšok sme v AFP Fakty písali tu, tu alebo tu.

Aktualizované 28. septembra 2020: Doplnená informácia a vyvrátenie druhého FB príspevku, v ktorom sa tvrdí, že samotná povinnosť nosenia rúšok na verejnosti je neústavná.
COVID-19