Redakčné a etické štandardy agentúry AFP

Naša celosvetová sieť novinárov a redaktorov overujúcich fakty sa riadi zásadami a normami stanovenými v troch dokumentoch: AFP Fact-Checking Stylebook, AFP Editorial Standards and Best Practices a AFP Charter

Agentúra AFP má podľa francúzskeho zákona jedinečné postavenie, podľa ktorého AFP nesmie byť za žiadnych okolností ovplyvnená komerčnými, politickými alebo ideologickými záujmami, ktoré by mohli ohroziť presnosť alebo objektívnosť poskytovaných informácií. 

AFP Fact-Checking Stylebook 

Táto príručka vysvetľuje naše postupy ako fact-checkerov či overovateľov faktov. Patrí k nim prioritizácia škodlivých tvrdení, ktorým sa prednostne venujeme, vyváženosť našich článkov či neustála snaha o čo najväčšiu presnosť. 

Podrobne je v nej popísané, akým spôsobom si vyberáme témy k overovaniu, ako získavame informácie a ako píšeme naše články. Taktiež vysvetľuje nebezpečenstvá zaujatosti a zdôrazňuje našu povinnosť chrániť osoby, o ktorých píšeme. 

Viac informácií o tom, ako nepravdivé tvrdenia vyvraciame a ako postupujeme pri písaní našich článkov, si môžete prečítať tu.  

Redakčné zásady a osvedčené postupy 

Tímy AFP overujúce fakty sa riadia tiež našou príručkou Editorial Standards and Best Practices, ktorá stanovuje hlavné zásady redakčnej činnosti a je založená na záväzku poskytovať presné, nestranné a vyvážené spravodajstvo. 

Nižšie uvádzame 10 hlavných zásad, ktorými sa naša redakčná činnosť riadi. Nedodržanie týchto zásad môže viesť k sankciám: 

  1. Od novinárov AFP sa očakáva, že budú poskytovať presné, vyvážené a nestranné spravodajstvo a že budú rýchlo a transparentne opravovať chyby.  
  2. Novinári AFP musia hovoriť nezávislým hlasom, bez predsudkov, zaujatosti alebo vonkajších vplyvov. Nemôžu byť nútení vykonávať úlohy, ktoré sú v rozpore s ich svedomím. 
  3. Novinári AFP musia chrániť dôvernosť zdrojov a nikdy ich nesmú vedome vystaviť nebezpečenstvu. 
  4. Novinári AFP musia rešpektovať prezumpciu neviny. 
  5. Novinári AFP majú povinnosť hľadať pravdu a nie pasívne podávať informácie, ktoré im boli predložené. Mali by svojim zdrojom klásť otázky a pýtať sa na fakty. 
  6. Fotoreportéri a televízni novinári AFP nesmú upravovať snímky alebo videá a nesmú manipulovať s obsahom, ani ho meniť. Textoví novinári nesmú manipulovať s citátmi. 
  7. Novinári AFP musia transparentne uvádzať svoje zdroje informácií a nesmú plagiovať. Nikdy nesmú predkladať svoje články zdrojom na predbežnú autorizáciu. 
  8. Novinári AFP musia byť citliví pri kontakte s obeťami alebo ich príbuznými a vyhýbajú sa zasahovaniu do súkromného smútku. Musia byť obzvlášť opatrní, keď robia rozhovory s deťmi alebo ich fotografujú, a vždy, keď je to možné, musia získať súhlas rodičov. 
  9. Novinári AFP sa musia identifikovať. Nesmú pri získavaní informácií používať úskoky, okrem výnimočných prípadov so súhlasom vedenia spravodajstva. 
  10. Novinári AFP nepoužívajú informácie, ktoré získali, vo svoj osobný prospech ani nezneužívajú svoje postavenie na získanie finančného prospechu. Svojim zdrojom neplatia.

Príručka Editorial Standards and Best Practices stanovuje aj osobitný súbor noriem týkajúcich sa správania zamestnancov za účelom zabezpečenia nestrannosti a nezávislosti agentúrneho spravodajstva. Patrí medzi ne: oznamovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu; zaistenie toho, aby sa externé záujmy, aktivity a osobné vyhlásenia nedostali do konfliktu so záujmami AFP alebo jej povesťou nestrannosti; prísne pravidlá týkajúce sa neprijímania darov či iného pohostenia od zdrojov. Úplné podrobnosti o pravidlách týkajúcich sa správania zamestnancov nájdete v štvrtej časti tohto dokumentu.  

Charta 

Charta AFP stanovuje etické zásady, ktorými sa riadi celá práca AFP ako viacjazyčnej a multikultúrnej spravodajskej agentúry, ktorej poslaním je poskytovať presné, vyvážené a nestranné spravodajstvo o svetových udalostiach. 

Stanovuje povinnosť agentúry hľadať a zverejňovať pravdu a hovoriť nezávislým hlasom bez politických, komerčných alebo ideologických vplyvov. Tieto záväzky presnosti a objektivity sú ústredným bodom ustanovujúceho štatútu AFP

Charta tiež stanovuje záväzok AFP podporovať slobodu prejavu a práva novinárov a odmieta diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo iných faktorov.

Spolupráca s komunitou overovateľov faktov s cieľom zabezpečiť normy

Okrem toho, že agentúra AFP zaviedla vlastné zásady na zabezpečenie redakčných a etických noriem, prevzala vedúcu úlohu pri vytváraní siete European Fact-Checking Standards Network, vďaka ktorej bol vytvorený kódex noriem na overovanie faktov pre nezávislé organizácie v Európe. 

Tento Európsky kódex noriem stanovuje záväzky týkajúce sa transparentnosti, nestrannosti a dodržiavania novinárskej úrovne v boji proti dezinformáciám. Ak sa domnievate, že agentúra AFP porušila kódex, môžete o tom informovať sieť EFCSN tu.

AFP je tiež signatárom kódexu zásad Medzinárodnej siete pre kontrolu faktov (International Fact-Checking Network, IFCN). Ten zaväzuje signatárov k nestrannosti a férovosti, transparentnosti zdrojov, transparentnosti financovania a organizácie, transparentnosti metodiky a otvorenej a poctivej politike opráv. Ak sa domnievate, že AFP nedodržiava kódex zásad, môžete o tom informovať priamo IFCN tu.

AFP je tiež podporným partnerom iniciatívy Journalism Trust Initiative, medzinárodného projektu na podporu dôveryhodnej žurnalistiky, ktorý riadi organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).